Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Obowiązek informacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Klauzula Informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie , jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuje iż:

Cele, podstawa i zakres  przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej Mściwojowie  są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające
 w związku z przepisami prawa krajowego,  w szczególności w sprawach dotyczących wydawania decyzji, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie; ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mściwojowie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  lub przez stronę trzecią, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruk­tury, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp. ;w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody może mieć niekiedy miejsce w przypadku braku innych podstaw prawnych przetwarzania  w szczególności w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.

Udostepnianie i przekazywanie danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie organom  władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

Uprawnienia:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo da jej cofnięcia. Prawa te mogą być ograniczone przepisami Unii Europejskiej lub przepisami krajowymi.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzicie Państwo z naszej strony naruszenia w zakresie ochrony Państwa danych.

Zapewniamy, że poprzez stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, odpowiednie zabezpieczenie techniczne dochowamy należytej staranności aby administrowane przez nas dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Oskar Manowiecki, powołany w celu nadzorowania sfery przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@lesny.com.pl lub numerem telefonu +48 61 4244033