Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.gops.msciwojow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Delanowska, adres poczty elektronicznej gops@msciwojow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48768788550. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
2. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie zlokalizowany jest w Mściwojowie pod nr 54, 59-407 Mściwojów. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy dla osób korzystających z wózków.
3. W budynku nie ma windy, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Pomieszczenia GOPS Mściwojów znajdują się na 1 piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku.
5. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
6. Petenci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
7. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.
8. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
9. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.