Jesteś tutaj: Start / Pomoc Społeczna


Pomoc Społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie

 

W chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie nie posiada artykułów żywnościowych w ramach programu PEAD.

21 kwietnia 2015

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Dodatek ten przysługuje osobom, które spełniają trzy warunki:

1. mają przyznany dodatek mieszkaniowy,
2. są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,
3. stale zamieszkują w lokalu, do którego wg umowy dostarczana jest energia

21 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Pomoc Społeczna

Z pomocy społecznej można otrzymać następujące świadczenia:

Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Zasiłek celowy na żywność
Zasiłek celowy specjalny

21 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Pomoc Społeczna

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne może być udzielane na:

1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania,  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania w szczególności na:
a. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b. inne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne, itp.,
2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych np. na basenie i innych,
3. pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
a. podręczników, lektur, słowników, czasopism i innych książek wspomagających realizację procesu dydaktycznego,
b. multimedialnych programów edukacyjnych,
c. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,
d. komputera, części do komputera,
e. stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego,
f. stroju sportowego niezbędnego do udziału ucznia w zajęciach sportowych realizowanych poza szkołą (udział w tych zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem) - bez ograniczeń ilościowych,
g. stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być oświadczone stosownym zaświadczeniem pracodawcy),
h. stroju galowego zgodnie z zapisem w Statucie danej szkoły,
i. zakup wyposażania ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego,
4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności:
a. transportu środkami komunikacji zbiorowej,
b. zakwaterowania w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie).

26 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Stypendia szkolne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-21
Data publikacji:2015-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2914